Stavebný dozor

Čo je stavebný dozor

Na rozdiel od funkcie Stavbyvedúceho, ktorého funkciu vykonávame predovšetkým so zameraním na stavby väčšieho charakteru pre stavebné firmy a rôznych investorov, je nezávislý stavebný dozor určený na kontrolu dosahovania cieľov projektov menších stavieb (drobné stavby vrátane), rodinných domov a vilových domov.

Aké služby ako stavebný dozor vykonávame

V prípravnej fáze stavebných prác dôkladne preštudujeme dokumentáciu ako samotné projekty, zmluvy a okrem iného aj stavebné povolenie.

Ako stavebný dozor prevezmeme stavenisko, o čom sa urobí zápis do stavebného denníku. Stavebný dozor počas samotnej realizácie stavby kontroluje celý proces výstavby a má významný vplyv pokiaľ zistí určité nedostatky a vady, čím ušetrí investorovi finančné prostriedky.

Pri dokončení stavby ako osoba zapísaná v zozname SKSI vypracuje všetky relevantné dokumenty nevyhnutné na odovzdanie stavby. Zúčastňuje sa aj na kolaudačnom konaní a dozerá nad odstránením možných chýb. V tejto fáze tiež zabezpečíme vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Zistite o našich službách a povinnostiach ako stavebný dozor viac tu.